Hatályos: 2018. május 25-től

 1. DEFINÍCIÓK

Felhasználási Feltételek” a jelen felhasználási feltételek, amelyek a <p4p.kvazar.cloud> honlapon elérhető, felhő alapú (cloud) szolgáltatásokat kínáló online piactérre vonatkoznak.

Marketplace Szolgáltatás” vagy „Marketplace” a <p4p.kvazar.cloud> honlapon elérhető, viszonteladók számára készült felhő alapú (cloud) online piactér, amelyen a Viszonteladó egy helyen kezelheti az általa képviselt Végfelhasználók megrendeléseit a Kvazar.cloud által közvetített Szolgáltatások tekintetében.

Szolgáltatás” a Marketplace-en elérhető és megrendelhető szolgáltatások.

Viszonteladó” a Marketplace-t a Végfelhasználó képviselőjeként használó jogi személy.

Viszonteladói Szerződés” a Viszonteladó és a Kvazar.cloud között fennálló, a Szolgáltatás(ok) közvetítésére vonatkozó megállapodás és annak módosításai, kiegészítései.

Szolgáltató” A Marketplace Szolgáltatás segítségével megrendelt Szolgáltatás szolgáltatója.

Felhasználó” a Marketplace Szolgáltatást használó természetes személy, aki a Viszonteladó képviselője és a Viszonteladó nevében tesz jognyilatkozatokat. A Felhasználó a Viszonteladó munkavállalója, vagy a Viszonteladó képviseletére egyéb módon jogosult természetes személy.

Böngésző Felhasználó” a Marketplace honlapját bejelentkezés nélkül böngésző felhasználó.

Végfelhasználó” az a természetes, vagy jogi személy, aki a Szolgáltatást igénybe veszi.

 1. A KVAZAR.CLOUD ADATAI

2.1 A Marketplace Szolgáltatás a Kvazar.cloud Kft. (a továbbiakban: „Kvazar.cloud”) üzemelteti, amelyet a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-917341 cégjegyzékszámon tart nyilván, székhelye 1097 Budapest, Gyáli út 48. szám alatt található és adószáma 14734632-2-43.

A Kvazar.cloud elérhetőségei:

Web: kvazar.cloud

Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 48.

E-mail: info@kvazar.cloud

Telefon: +36 1 880 4400

2.2 A Marketplace honlap tárhely szolgáltatója az Interworks Technologies Ltd (Adószám: GB 166199964; székhely: 12 Gateway Mews, Bounds Green, N11 2UT London, United Kingdom).

 1. A MARKETPLACE ELÉRÉSE

3.1 A Marketplace böngészése bejelentkezés nélkül

3.1.1 A Marketplace Szolgáltatás segítségével a Böngésző Felhasználó bejelentkezés nélkül tekintheti meg a Kvazar.cloud által közvetített Szolgáltatások katalógusát. A Böngésző Felhasználó nem tud a Marketplace-re regisztrálni, és a katalógusban szereplő Szolgáltatásokat megrendelni. Amennyiben igénybe kívánja venni a Kvazar.cloud által közvetített Szolgáltatásokat, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Kvazar.clouddal a 2. pontban meghatározott elérhetőségei valamelyikén.

3.2 A Marketplace használata bejelentkezéssel

3.2.1 A Marketplace egy olyan piactér, aminek a segítségével a Viszonteladó új szerződéseket közvetíthet, illetve módosíthatja a már megkötött szerződéseket a Kvazar.cloud által közvetített Szolgáltatások vonatkozásában. A Szolgáltatások közvetítése tekintetében a Kvazar.cloud és a Viszonteladó között megkötött Viszonteladói Szerződés az irányadó.

3.2.2 A továbbiakban a jelen Felhasználási Feltételek a bejelentkezéssel történő használatra vonatkoznak, kivéve, ha az ettől való eltérést külön jelöljük.

 1. AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI

4.1 Technikai feltételek

4.1.1 A Marketplace Szolgáltatás igénybevételéhez bármely jelenleg általánosan használt böngésző és operációs rendszer megfelel, azonban használatát mobil eszközökről nem ajánljuk..

4.2 A Viszonteladói Szerződés és a Felhasználási Feltételek viszonya

4.2.1 A Marketplace Szolgáltatás igénybevételének feltétele a Viszonteladó és a Kvazar.cloud közötti Viszonteladói Szerződés létrejötte.

4.2.2 A jelen Felhasználási Feltételek kizárólag a Marketplace használatának módját és feltételeit határozzák meg. A Kvazar.cloud és a Viszonteladó viszonyát, a Szolgáltatások közvetítésére vonatkozó feltételeket, ideértve különösen a szerződés létrejöttét, megszűnését a fizetést, számlázást, valamint az egyes szolgáltatások tartalmát a Viszonteladói Szerződés, illetve az egyes Szolgáltatásokra vonatkozóan a Szolgáltatók egyedi szerződéses feltételei rendezik.

4.3 A Felhasználó regisztrációja

4.3.1 A Felhasználók regisztrációját és törlését a Viszonteladó kérésére a Kvazar.cloud munkatársai végzik el.

4.3.2 A Viszonteladó az általa meghatározott képviselő regisztrációjára vonatkozó igényét e-mailben küldi meg a Kvazar.cloud számára a következő e-mail címre: p4p@kvazar.cloud

4.3.3 A Viszonteladó a képviselője nevének és e-mail címének megadásával kérheti regisztrációját a Marketplace Szolgáltatás rendszerében.

4.3.4 A Kvazar.cloud létrehozza az adott Felhasználó fiókját, és a bejelentkezési adatait e-mailben küldi meg számára.

4.3.5 A Viszonteladó legkésőbb a regisztrációs kérelem megküldésekor köteles értesíteni a Kvazar.cloud-ot amennyiben a regisztrálni kért képviselője nem a Viszonteladó munkavállalója.

4.3.6 A Kvazar.cloud-nak korlátozás nélkül joga van megtagadni a Viszonteladó képviselőjének regisztrációját.

4.4 A Felhasználó nyilatkozatai, a Felhasználó képviseleti joga

4.4.1 Azzal, hogy a Viszonteladó képviselőjének nevét és e-mail címét a képviselő Felhasználóként történő regisztrációja céljából megküldi a Kvazar.cloud részére a Viszonteladó szavatolja, hogy a Felhasználó képviseleti joga korlátozás nélkül kiterjed minden olyan jognyilatkozat és cselekmény megtételére a Viszonteladó nevében, amelyre Marketplace lehetőséget nyújt.

4.4.2 A Felhasználók a Viszonteladó nevében járnak el, és jogosultak a Viszonteladói Szerződésben meghatározott nyilatkozatok megtételére a Viszonteladó nevében, így különösen Szolgáltatások Viszonteladó nevében történő megrendelésére, lemondására, megrendelés módosítására, illetve Végfelhasználók rögzítésére és törlésére a rendszerben. A Felhasználók minden, a Marketplace Szolgáltatás igénybevétele során tett nyilatkozata a Viszonteladó nevében megtett nyilatkozatnak minősül.

4.5 A Felhasználó törlése

4.5.1 A Viszonteladó az általa meghatározott Felhasználók törlésére vonatkozó igényét e-mailben jelezheti a Kvazar.cloud számára a következő e-mail címen: p4p@kvazar.cloud

4.5.2 A Viszonteladó köteles haladéktalanul jelezni a Kvazar.cloud részére, amennyiben a Felhasználó képviseleti jogosultsága megszűnt (pl. munkaviszonya megszűnt) és azonnal kérnie kell a Felhasználó törlését.

4.6 A Viszonteladó által szolgáltatott adatok pontossága

4.6.1 A Viszonteladó felelős azért, hogy az általa a Kvazar.cloudnak megadott információk, így különösen a Felhasználók adatai pontosak és naprakészek legyenek. A Viszonteladó, illetve a nevében eljáró Felhasználó köteles adataiban – így különösen elérhetőségében – bekövetkezett változásról haladéktalanul tájékoztatni a Kvazar.cloud-ot. Az adatok pontatlanságából vagy értesítési kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért a Kvazar.cloud a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja a felelősségét.

4.7 Felhasználó belépési adatai

4.7.1 A Felhasználó megfelelő gondosság és körültekintés mellett köteles eljárni a Marketplace használatához szükséges, a Kvazar.cloud által biztosított belépési adatai (felhasználónév és jelszó) megadásakor vagy megváltoztatásakor. A Felhasználó köteles erős jelszót választani és a jelszó kezelése körében megfelelő gondossággal eljárni.

4.7.2 A Felhasználó nem jogosult harmadik félnek hozzáférést biztosítani a Kvazar.cloud által biztosított Marketplace fiókhoz, a belépési adatokat nem adhatja át harmadik személynek. A félreértések elkerülése végett a Felhasználók munkatársaikkal sem közölhetik a belépési adatokat. Egy felhasználói fiókot minden esetben kizárólag egy képviselő használhat.

4.8 A Felhasználó hozzáférésének megszüntetése, felfüggesztése

4.8.1 A Kvazar.cloud megszünteti a Felhasználó és/vagy a Viszonteladó hozzáférését a Marketplace Szolgáltatáshoz, ha

 1. a)a Viszonteladó, vagy a Felhasználó megszegi a jelen Felhasználási Feltételek, vagy a vonatkozó Viszonteladói Szerződése rendelkezéseit;
 2. b)a Viszonteladói Szerződés megszűnik, vagy a felek megszüntetik;
 3. c)a Viszonteladó kéri a Felhasználó hozzáférésének megszüntetését; vagy
 4. d)a Felhasználó kéri a hozzáférésének megszüntetését.

4.8.2 A Kvazar.cloud ideiglenesen felfüggeszti a Felhasználó hozzáférését a Marketplace Szolgáltatáshoz, ha

 1. a)a Viszonteladó fizetési hátralékban van, de a Viszonteladói Szerződés még nem szűnt meg;
 2. b)gyanú merül fel, hogy a Felhasználó nem jogosult a Viszonteladó nevében eljárni;
 3. c)a Felhasználó visszaélésszerűen használja a Marketplace-t, különösen, ha a tevékenységével megvalósítja a ‎3 pontban meghatározott valamely esetet;
 4. d)az szükséges hibaelhárítás vagy tesztelés céljából,
 5. e)a Kvazar.cloud által szükségesnek ítélt egyéb okból.

4.8.3 A Felhasználó hozzáférésének felfüggesztése esetén a Kvazar.cloud továbbra is biztosítja a Felhasználó által már megrendelt Szolgáltatásokat, az érintett Felhasználó azonban nem tud bejelentkezni, és a fiókjában további módosításokat végezni. A Felhasználó hozzáférésének a)-c), e) pontok szerinti felfüggesztése esetén a Kvazar.cloud haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Viszonteladóval, és az egyeztetésük alapján visszaállítja vagy megszünteti a Felhasználó hozzáférését.

4.8.4 A Kvazar.cloud a d) pont szerinti, hibaelhárítási, tesztelés célú felfüggesztésről a Viszonteladót, illetve a nevében eljáró Felhasználót előre értesíti.

 1. A MARKETPLACE SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA

5.1 Szolgáltatások megrendelése és lemondása

5.1.1 A Felhasználó a Marketplace következő funkciót veheti igénybe:

 • Saját adatai rögzítése és módosítása;
 • a Viszonteladóval szerződéses viszonyban álló Végfelhasználók felvétele és törlése, valamint adataik rögzítése és módosítása;
 • az egyes Végfelhasználók nevében Szolgáltatások megrendelése, módosítása és lemondása;
 • a Szolgáltatások leírásának megtekintése;
 • a licensz jellegű Szolgáltatások megrendelése esetén a számlázási időszak meghatározása; valamint
 • támogatási szolgáltatás igénylése a Kvazar.cloud-tól.

5.1.2 A Viszonteladó, illetve a nevében eljáró Felhasználó az ebben a pontban meghatározott funkciókat a Viszonteladói Szerződésnek megfelelően közvetlenül a Kvazar.cloud részére küldött e-mail útján is igénybe veheti. Ebben az esetben a Kvazar.cloud végzi el a Marketplace-en a kívánt módosításokat, amelyek ugyanúgy jelennek meg a Felhasználó fiókjában, és ugyanolyan joghatással bírnak, mint ha azokat a Felhasználó maga állította volna be a Marketplace Szolgáltatás használatával.

5.1.3 Amennyiben kérdése merülne fel a szolgáltatások megrendelésével kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Kvazar.clouddal a 2. pontban meghatározott elérhetőségei valamelyikén vagy az 5.2. pontban meghatározott támogatási szolgáltatás segítségével.

5.2 Támogatási szolgáltatások igénybevétele

5.2.1 A Kvazar.cloud a Viszonteladói Szerződésben meghatározott módon támogatást nyújt a Viszonteladó számára. A támogatási igényét a Viszonteladó, illetve a nevében eljáró Felhasználó e-mailben közvetlenül vagy a Marketplace „Support” felületén leadott „Support Ticket”-tel jelezheti a Kvazar.cloud számára.

5.3 Kapcsolattartó személyének meghatározása

5.3.1 A Felhasználó módosíthatja a Viszonteladó számlázási kapcsolattartóját. A Kvazar.cloud a kiállított számlákat a Viszonteladói Szerződésben foglaltaknak megfelelően, a Marketplace-en aktuálisan beállított számlázási kapcsolattartó számára küldi meg elektronikus formában.

5.3.2 A számlázási kapcsolattartó személyének beállításához a számlázási kapcsolattartó nevének és email címének megadása szükséges. Az adatok megadása után a módosítás akkor lép hatályba, amikor a számlázási kapcsolattartó az email címére küldött üzenetben található link segítségével megerősíti a számlázási kapcsolattartói minőségét.

5.3.3 A számlázási kapcsolattartó nem minősül Felhasználónak, a Viszonteladó nevében nem tehet jognyilatkozatot és a Marketplace használatára nem jogosult.

 1. A MARKETPLACE SEGÍTSÉGÉVEL ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

6.1.1 A Marketplace segítségével a Viszonteladó, illetve a Felhasználó a Viszonteladóval szerződéses jogviszonyban álló Végfelhasználók nevében, a Viszonteladói Szerződésben foglaltak szerint veheti igénybe a Marketplace-en elérhető Szolgáltatásokat.

6.1.2 Az egyes Szolgáltatások használatának részletes feltételeit a Szolgáltató és a Végfelhasználó között megkötendő szerződés tartalmazza, illetve a Marketplace-en található egyedi leírás nyújt további tájékoztatást.

6.1.3 Egyes Szolgáltatások esetében a Szolgáltató ingyenes próbaidőszakot biztosíthat. A próbaidőszak lehetősége és feltételei a Szolgáltatás leírásából, illetve az igénybevételére vonatkozó egyedi szerződéses feltételekből ismerhető meg.

6.1.4 A Kvazar.cloud-nak korlátozás nélkül joga van módosítani a Marketplace-en keresztül elérhető Szolgáltatások listáját, valamint a Marketplace szolgáltatáson keresztül elérhető egyéb funkciókat.

 1. ELŐFIZETÉSI KONSTRUKCIÓK, SZÁMLÁZÁS

7.1.1 A Viszonteladók, illetve a nevükben eljáró Felhasználók által megrendelt Szolgáltatások a Viszonteladói Szerződésben meghatározott, következő fizetési konstrukciókban kerülhetnek elszámolásra:

 1. a)Valódi használat alapú (pay as you go) elszámolás;
 2. b)Kvóta típusú elszámolás;
 3. c)Felhasználói licensz alapú elszámolás.

7.1.2 Az elszámolás típusa és a Szolgáltatás ára Szolgáltatásonként eltérő. A megrendeléskor hatályos elszámolási típus és ár az adott Szolgáltatást ismertető Marketplace oldal „Áttekintés” illetve „Csomagok és árak” címei alatt találhatóak. Licensz alapú elszámolás esetén lehetőség van a számlázási időszak meghatározására is.

7.1.3 A Marketplace-en feltüntetett árak nettó árak és az ÁFA-t nem tartalmazzák. Technikai, vagy adminisztratív hiba miatt tévesen feltüntetett ár esetében a Kvazar.cloud fenntartja a jogot az utólagos korrekcióra, amely esetben a Viszonteladó által fizetendő díj a Kvazar.cloud-dal utólag egyeztetett előfizetési ár.

7.1.4 Egyes Szolgáltatások esetében tört havi számlázás lehetséges, azonban vannak olyan Szolgáltatások, amelyek esetében ez nem megoldott. Kérjük, mindig olvassa el figyelmesen az adott Szolgáltatás leírását, egyedi szerződéses feltételeit.

7.1.5 A számlázás és fizetés részletes szabályait a Viszonteladói Szerződés tartalmazza.

 1. ADATVÉDELEM

8.1.1 A Marketplace Szolgáltatás igénybevétele szükségszerűen együtt jár a Felhasználó, illetve az esetleges természetes személy Végfelhasználók személyes adatainak kezelésével.

8.1.2 Az Marketplace honlapján alkalmazott Cookie-k a Böngésző Felhasználók és a Felhasználók személyes adatainak kezelésével járhatnak.

8.1.3 A Marketplace Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelésekről a Marketplace Adatkezelési Tájékoztatója, illetve Cookie Policy-ja ad részletes tájékoztatást.

8.1.4 A természetes személy Végfelhasználókat a Viszonteladói Szerződés előírásai szerint a Viszonteladó köteles tájékoztatni a Szolgáltatás közvetítése céljából szükséges adatkezelésekről, beleértve a Marketplace igénybevételéhez esetlegesen szükséges adatkezeléseket is.

8.1.5 A Szolgáltatások használata során kezelt személyes adatok tekintetében a Szolgáltatók vonatkozó feltételei irányadóak.

 1. FELELŐSSÉG

9.1 A Kvazar.cloud felelőssége

9.1.1 A Kvazar.cloud az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja a felelősséget a Marketplace használatából fakadó károkért, a Marketplace Szolgáltatás körében elérhető egyes információk teljességéért, mennyiségéért, helyességéért. A Kvazar.cloud nem zárja ki a szándékosan okozott kárért való felelősségét a Marketplace használatával összefüggésben.

9.1.2 A Marketplace-en elérhető Szolgáltatások üzemeltetője nem a Kvazar.cloud, hanem az adott Szolgáltatás Szolgáltatója, ezért ezek igénybevételére az adott Szolgáltató szerződéses feltételei irányadóak. A Szolgáltatásokkal összefüggő igények tekintetében, ideértve az azok tartalmával, igénybevételével, a kapcsolódó szerződések tartalmával összefüggő igényeket a Kvazar.cloud az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja a felelősségét .

9.1.3 A Kvazar.cloud az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja a felelősséget az alábbiakért:

 1. a)ha a Viszonteladó, illetve a nevében eljáró Felhasználó eszköze(i), szoftvere(i) nem kompatibilis(ek) a Marketplace-szel;
 2. b)a Marketplace oldalon fellépő esetleges műszaki, vagy egyéb hibákért;
 3. c)a Felhasználó képviseleti joga megszűnik és a Viszonteladó nem értesíti erről a Kvazar.cloud-ot a ‎5 pontban meghatározott módon;
 4. d)amennyiben a Felhasználó a képviseleti jogkörét túllépve, vagy a Viszonteladó utasításainak nem megfelelő módon tesz jognyilatkozatot;
 5. e)a nem megfelelő jelszó- vagy hozzáférés használatért, ideértve a Felhasználó belépési adatainak jogosulatlan átadását, vagy a Felhasználói fiók elérhetővé tételét a képviselőtől eltérő személy részére bármilyen módon;
 6. f)a megrendelt Szolgáltatás Szolgáltatójának rendszereiben, szolgáltatásában keletkező hibáért.

9.2 Szellemi tulajdon

9.2.1 A Viszonteladó és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Marketplace Szolgáltatásnak és a <p4p.kvazar.cloud> honlapokon elérhető tartalmakhoz fűződő szellemi tulajdonjogok jogosultjai a Kvazar.cloud, vagy a Szolgáltatók.

9.2.2 A jelen Felhasználási Feltételekben, a Viszonteladói Szerződésben, valamint a Szolgáltatók és a Végfelhasználók között létrejött szerződésekben kifejezett rendelkezésein túl a Marketplace használata semmilyen jogosultságot sem keletkeztet a Viszonteladó a Felhasználó, vagy a Végfelhasználó részére a Marketplace-en elérhető szerzői jogi, vagy iparjogvédelmi oltalom alatt álló, vagy oltalmazható tartalmak tekintetében.

9.2.3 A Marketplace használata kifejezetten nem eredményez felhasználási engedélyt a Marketplace-en elérhető tartalmak terjesztésére, sokszorozására, hozzáférhetővé tételére, átdolgozására, vagy egyéb felhasználására, valamint a Marketplace-en elérhető védjegyek használatára.

9.3 A Marketplace rendeltetésszerű használata

9.3.1 A Böngésző, illetve Felhasználók a Marketplace Szolgáltatás rendeltetésszerű használatára jogosultak. Nem rendeltetésszerű használatnak minősülnek különösen – de nem kizárólagosan – az alábbiak:

 • A Marketplace Szolgáltatás bármely részének átdolgozása, vagy visszafejtése;
 • bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, kereső- vagy visszafejtő program, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a Marketplace Szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető, módosítható vagy indexelhető;
 • a Marketplace Szolgáltatáshoz kapcsolódó számítástechnikai rendszerbe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking);
 • más Viszonteladókról, Böngésző vagy Felhasználókról, illetve Végfelhasználókról információ gyűjtése bármilyen célból (ideértve a felhasználóneveket, jelszavakat és e-mail címeket);
 • a Marketplace Szolgáltatáshoz kapcsolódó anyagok nyilvánosságra hozatala;
 • a Marketplace Szolgáltatás bármely részének – különösen ideértve a szellemi tulajdon védelme alá eső minden tartalmat – jogosulatlan felhasználása;
 • a Marketplace bármilyen automatizált módszerrel történő használata (pl. automatizált lekérdezések);
 • Felhasználók azonosítóinak automatikus módszerekkel vagy csalárd módon történő létesítése;
 • a megrendelések visszaélésszerű ismételt, túlzó mértékű leadása, módosítása és törlése.

9.4 Vis Major

9.4.1 A Kvazar.cloud nem felel, ha a teljesítést előre nem látható és el nem hárítható külső ok, esemény, különösen természeti katasztrófa, háború, vagy más hasonló esemény, ideértve különösen az informatikai rendszerek meghibásodását, teszi lehetetlenné.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10.1 A Kvazar.cloud bármikor megváltoztathatja a jelen Felhasználási Feltételeket, illetve a Marketplace-en szereplő Szolgáltatások egyedi leírását és árazását. Ebben az esetben a Kvazar.cloud a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról a Kvazar.cloud mindig megfelelő tájékoztatást nyújt a Viszonteladó, illetve a nevében eljáró Felhasználó számára.

10.2 Ha a Viszonteladónak, illetve a nevében eljáró Felhasználónak panasza merül fel, azokat a Kvazar.cloud felé a jelen Felhasználási Feltételek 2. pontjában írt elérhetőségeken személyesen, írásban, e-mail és telefon útján is jelezheti. A Viszonteladó, illetve a nevében eljáró Felhasználó panaszára a Kvazar.cloud a hatályos jogszabályok szerint ad választ.

10.3 Az a tény, hogy a Kvazar.cloud adott esetben nem lép fel valamilyen szerződésszegő magatartással szemben, nem érvényesíti valamely ehhez kapcsolódó, jelen Felhasználási Feltételekben, Viszonteladói Szerződésben, más szerződésben vagy jogszabályban rögzített jogát, nem jelenti azt, hogy a Kvazar.cloud lemondana bármilyen jogáról, ennek érvényesítéséről, illetve belenyugodott vagy hozzájárult volna a szerződésszegő magatartáshoz.

10.4 Abban az esetben, ha a jelen Felhasználási Feltételek, a Viszonteladói Szerződés vagy más szerződés valamely pontja a jelenlegi vagy jövőbeni jogszabályokkal ellentétes lenne, az adott jogellenes rendelkezés érvénytelenné válik, de a jelen Felhasználási Feltételek, a Viszonteladói Szerződés vagy más szerződés minden egyéb pontja teljes mértékben érvényben és hatályban marad.

10.5 A Viszonteladó a Kvazar.cloud előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult jelen Felhasználási Feltételekből eredő jogait másra átruházni.

10.6 Jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jog irányadó. A jelen Felhasználási Feltételekből eredő jogviták tekintetében a magyar bíróságok jogosultak eljárni az alkalmazandó hatásköri és illetékességi szabályoknak megfelelően.