Partneradatok kezelése

Adatvédelmi tájékoztató letöltése PDF formátumban
Download privacy notice (PDF)

Adatvédelmi tájékoztató v2.3

Hatályos: [2018.06.15.]

Kvazar.cloud Kft.

1. Kik vagyunk?

A Kvazar.cloud Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Máriássy utca 4. IX. 901., cégjegyzékszáma: 01-09-917341, adószáma: 14734632-2-42, képviseli: Mészáros László Gábor ügyvezető önállóan, a továbbiakban: “Kvazar.cloud”) egy magyar tulajdonú és magyar vezetésű vállalkozás.

Elérhetőségeink:
Cím: 1095 Budapest, Máriássy utca 4. IX. 901.
E-mail: info@kvazar.cloud
Telefon: +36 1 880 4400
Web: Kvazar.cloud

2. Mely szolgáltatásainkra vonatkozik a jelen tájékoztató?

A jelen tájékoztató (a továbbiakban: “Tájékoztató“) a Kvazar.cloud és Viszonteladó partnerei között megkötött viszonteladói szerződés és annak kiegészítései (a továbbiakban együttesen: “Viszonteladói Szerződés“) teljesítése, azaz a szállítás és/vagy szolgáltatás disztribúció, valamint a számlázás során (a továbbiakban: “Szolgáltatások“) szükséges kapcsolattartói adatok kezelésére, valamint a Kvazar.cloud partnerei számára szóló hírlevelek küldésére („Hírlevél”) vonatkozik.

Tájékoztató célja, hogy általános áttekintést nyújtson partnereink magánszemély kapcsolattartói, képviselői részére (a továbbiakban: “Ön” vagy “Érintett“) arról, hogy milyen célokra és hogyan kezeljük személyes adatait.

3. Miért fontos az adatvédelem?

Szolgáltatásaink nyújtásához elengedhetetlen a személyes adatok kezelése. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót azért, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden ténnyel és információval tisztában legyen. Felhívjuk figyelmét, hogy a Szolgáltatásaink igénybevételével, Hírlevelünkre való feliratkozásával Ön elfogadja a személyes adatainak a Tájékoztatóban részletesen ismertetett kezelését. A személyes adatok megadása önkéntes, azonban az adatok megadása nélkül a Szolgáltatásaink többségét Ön nem tudja igénybe venni.

A személyes adatokat a mindenkor irányadó európai és magyar jogszabályoknak (a továbbiakban: “Irányadó Jogszabályok“) megfelelően kezeljük. Ezek különösen az alábbiak:

 1. az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: “GDPR“);

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (“Infotv.“).

4. Milyen személyes adatokat kezelünk, milyen célra és mennyi ideig?

4.1. A kapcsolattartói adatok kezelése a Viszonteladói Szerződés teljesítéséhez

a) A személyes adatok kezelésének célja, az adat-szolgáltatás indoka: A Viszonteladói Szerződés teljesítése.
b) Az adatkezelés jogalapja: A kapcsolattartói adatok kezelése a Kvazar.cloud és a viszonteladó partnerünk azon jogos érdekén alapul, hogy a közöttünk létrejött Viszonteladói Szerződés megkötésre, teljesítésre kerüljön, illetve biztosított legyen a Viszonteladói Szerződés fennállása során a problémamentes kapcsolattartás.
c) A kezelt adatok köre: Személyes adat minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ. Személyes adat például a név, a telefonszám, az email-cím.

A Szolgáltatások nyújtása során a következő személyes adatokat kezeljük:

· Aláírásra jogosult képviselő neve, telefon száma, e-mail címe;

· Általános kapcsolattartó neve, telefon száma, e-mail címe;

· Pénzügyi/gazdasági vezető neve, telefon száma, e-mail címe.

d) A személyes adatok kezelésének időtartama: A személyes adatait a Viszonteladói Szerződés megkötésétől kezdve, annak megszűnésétől számított 5 évig kezeljük, kivéve, ha jogszabály az adatok ennél hosszabb ideig történő megőrzését írja elő.
e) Kinek adjuk át a személyes adatokat? A kapcsolattartói személyes adatokat a megrendelt termék gyártója számára továbbíthatjuk. Az adattovábbításról a következő honlapon található további információ: kvazar.cloudpartneradatok-kezeleseadattovabbitas
f) Milyen adatfeldolgozókat veszünk igénybe? A személyes adatait az Interworks Technologies Ltd (Adószám: GB 166199964; székhely: 12 Gateway Mews, Bounds Green, N11 2UT London, United Kingdom), AppSol Informatikai és Kereskedelmi Zrt. (adószám: 23597389-2-41 székhely: 1024 Budapest Forint u. 4.), illetve a Microsoft Ireland Operations Limited (Székhely: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521) Microsoft 365 (korábbi nevén Office 365) szerverein tároljuk.
g) Végzünk-e automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást? Nem végzünk automatizált döntéshozatalt, sem profilalkotást.

4.2. A Hírlevelek küldése érdekében kezelt adatok

a) A személyes adatok kezelésének célja, az adat-szolgáltatás indoka: A Kvazar.cloud Hírlevélben direkt marketing üzeneteket, tájékoztatókat küld azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak.
b) Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

Hozzájáruló nyilatkozatot rendszerint a szerződéskötési folyamatok során lehet adni. Ön bármikor jogosult visszavonni hozzájárulását a hírlevél küldésével kapcsolatban. Erre minden hírlevél alján megküldött linkre kattintással lehetősége van.

c) A kezelt adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok (név, e-mail cím), valamint a feliratkozás dátuma és időpontja, IP címe, adatok a felhasználói interakciókról (pl. levelek megnyitása).
d) A személyes adatok kezelésének időtartama: A hírleveleket addig küldjük az Ön részére, amíg Ön nem iratkozik le a levelezőlistánkról.
e) Milyen adatfeldolgozókat veszünk igénybe? SalesAutopilot Kft. (Adószám: 25743500-2-41; székhely: Margit krt. 31-33. félemelet 4., Budapest, H-1024), Microsoft Ireland Operations Limited (Székhely: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521) Office 365 szerverein tároljuk, így adatfeldolgozóként ők hozzáférnek az adatokhoz.
f) Végzünk-e automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást? Nem végzünk automatizált döntéshozatalt, sem profilalkotást.

4.3. A Yammer feliratkozás keretében kezelt adatok

a) A személyes adatok kezelésének célja, az adat-szolgáltatás indoka: A Kvazar.cloud Yammer rendszerében marketing üzeneteket, tájékoztatókat küld azon partnerei részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak.
b) Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

A hozzájáruló nyilatkozatot adni és a Yammer rendszerébe regisztrálni a Kvazar.cloud honlapjain elhelyezett https://www.yammer.com/kvazarcloudpartnerek linkre kattintva az e-mail cím megadásával lehet. A regisztráció csak a Kvazar.cloud visszajelzése alapján lesz végleges. Ön bármikor jogosult visszavonni hozzájárulását a Yammer rendszerében.

c) A kezelt adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok (név, e-mail cím), valamint a feliratkozás dátuma és időpontja, IP címe, adatok a felhasználói interakciókról (pl. levelek megnyitása).
d) A személyes adatok kezelésének időtartama: A Yammer fórum tagja marad egészen addig, amíg Ön nem iratkozik le a fórumról.
e) Milyen adatfeldolgozókat veszünk igénybe? A személyes adatait a Yammer üzemeltetője a Microsoft Ireland Operations Limited (Székhely: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521) adatfeldolgozóként kezeli.
f) Végzünk-e automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást? Nem végzünk automatizált döntéshozatalt, sem profilalkotást.

5. Milyen jogok állnak az Érintett rendelkezésére?

Az Érintett jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatai tekintetében

 1. a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 2. a személyes adatok helyesbítését kérje;
 3. a személyes adatok törlését kérje;
 4. a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 5. tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
 6. a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatósághoz való jog), amennyiben ennek jogszabályi feltételei fennállnak;
 7. amennyiben a személyes adatokat hozzájárulás alapján kezeljük, akkor a hozzájárulást bármikor visszavonhatja;

A kérelme nyomán hozott intézkedésekről az Érintettet indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást elektronikusan adjuk meg kivéve, ha az Érintett ezt kifejezetten másként kéri. Amennyiben a fenti időtartamon belül nem teszünk intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a Kvazar.cloud válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére (lsd. 7. pont).

Ad a) Az Érintett hozzáférési joga

Az Érintett jogosult arra, hogy a Kvazar.cloud-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint a tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Kvazar.cloud közölt vagy közölni fog; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Ad b) Helyesbítés

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá kérheti a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Ad c) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség;
 2. az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra került, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 5. a személyes adatokat az Irányadó Jogszabályok alapján törölni kell.

A személyes adatok törlését jogszerűen tagadhatjuk meg az Irányadó Jogszabályokban meghatározott esetekben, így különösen akkor, ha azok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ad d) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. a személyes adatok kezelése jogos érdek alapján kerül sor és az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen: ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén az korlátozással Érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a Kvazar.cloud Önt előzetesen tájékoztatja.

Ad e) A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok további kezelésére nem kerülhet sor, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ilyen esetekben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ad f) Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben ez mások jogait és szabadságait nem sérti, az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti azt, hogy ezeket az adatokat közvetlenül továbbítsuk egy másik adatkezelő részére. Mindkét esetben az adathordozhatóság feltételei az alábbiak, hogy egyfelől az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, másfelől az adatkezelés automatizált módon történik.

Ad g) A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön bármikor jogosult visszavonni hozzájárulását a Hírlevél küldésével kapcsolatban. Erre minden Hírlevél alján megküldött linkre kattintással lehetősége van, vagy a leiratkozási szándékát a Tájékoztató 1. pontjában feltüntetett elérhetőségeken keresztül is jelezheti.

6. Hogyan gyakorolhatja Érintetti jogait?

Érintetti jogait a Tájékoztató 1. pontjában feltüntetett elérhetőségeken személyesen, telefonon vagy e-mailben is gyakorolhatja.

7. Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére?

Amennyiben úgy gondolja, hogy a személyes adatok védelméhez fűződő jogai sérültek, akkor jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni.

Igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre az illetékes törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

8. Egyéb tudnivalók

Bizonyos időszakonként felülvizsgáljuk és módosítjuk a Tájékoztatót. Ebben az esetben módosított tájékoztatót közzétesszük a honlapunkon, vagy a szokásos kapcsolattartási formák bármelyikén megküldjük az Ön részére. Kérjük, hogy időről-időre olvassa el a Tájékoztatót.