Adatvédelmi tájékoztató
Végfelhasználók számára

Adatvédelmi tájékoztató letöltése PDF formátumban
Download privacy notice (PDF)

Hatályos: [2018.06.15.]

Kvazar.cloud Kft. és [SZOLGÁLTATÁS KÖZVETÍTŐ]

1. Kik vagyunk?

A Kvazar.cloud Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1108 Budapest, Bányató utca Cg.01-09-917341 cégjegyzékszámú  13., adószáma: 14734632-2-43, képviseli: Mészáros László Gábor ügyvezető önállóan) és a [SZOLGÁLTATÁS KÖZVETÍTŐ NEVE (székhelye: […], cégjegyzékszáma: […], adószáma: […], képviseli: […]] (a továbbiakban együttesen: “Közös Adatkezelők“) együtt közvetítjük az Ön által igénybe vett felhőszolgáltatást.

2. Mely szolgáltatásainkra vonatkozik a jelen tájékoztató?

A jelen tájékoztató (a továbbiakban “Tájékoztató“) az általunk közvetített felhő szolgáltatás használatbavételével (beállítás, migráció), vagy használatával (testre szabás, karbantartás, felhasználói oktatás, üzemeltetés stb.) kapcsolatos informatikai vagy egyéb elvégzett szolgáltatásokhoz szükséges adatkezelésre vonatkozik.

A fenti szolgáltatásokra a továbbiakban összefoglalóan, mint “Szolgáltatások” hivatkozunk. Jelen tájékoztató célja, hogy általános áttekintést nyújtson Önnek (a továbbiakban “Ön”, vagy “Érintett”) arról, hogy milyen célokra és hogyan kezeljük az Ön személyes adatait.

3. Miért fontos az adatvédelem?

Szolgáltatásaink nyújtásához elengedhetetlen a személyes adatok kezelése. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót azért, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden ténnyel és információval tisztában legyen. Felhívjuk figyelmét, hogy a Szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a személyes adatainak a Tájékoztatóban részletesen ismertetett kezelését. A személyes adatok megadása önkéntes, azonban az adatok megadása nélkül a Szolgáltatásaink többségét Ön nem tudja igénybe venni.

A személyes adatokat a mindenkor irányadó európai és magyar jogszabályoknak (a továbbiakban: “Irányadó Jogszabályok“) megfelelően kezeljük. Ezek különösen az alábbiak:

 1. az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: “GDPR“);
 2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (“”).

4. Milyen személyes adatokat kezelünk, milyen célra és mennyi ideig?

a) A személyes adatok kezelésének célja, az adat-szolgáltatás indoka: Az Ön által igénybe venni kívánt Szolgáltatások teljesítése.
b) Az adatkezelés jogalapja: A [SZOLGÁLTATÁS KÖZVETÍTŐ NEVE] a személyes adatait az Ön és a [SZOLGÁLTATÁS KÖZVETÍTŐ NEVE] létrejött szerződés teljesítése érdekében kezeli.

A Kvazar.cloud Kft.. a közte és a [SZOLGÁLTATÁS KÖZVETÍTŐ NEVE] között létrejött szolgáltatásközvetítői szerződés teljesítése, azaz a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján jogos érdekének érvényesítése érdekében kezeli a személyes adatait.

c) A kezelt adatok köre: Személyes adat minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Személyes adat például a név, a telefonszám, az email-cím.

A Szolgáltatások nyújtása során a következő személyes adatait kezeljük: név, cím, email cím, IP cím

d) A személyes adatok kezelésének időtartama: A személyes adatait az Ön és a [SZOLGÁLTATÁS KÖZVETÍTŐ NEVE] között létrejött felhasználási szerződés (“Felhasználási Szerződés“) megkötésétől kezdve a Felhasználási Szerződés megszűnésétől számított 5 évig kezeljük, kivéve, ha jogszabály az adatok ennél hosszabb ideig történő megőrzését írja elő.
e) Kinek adjuk át a személyes adatokat? A személyes adatait a Szolgáltatások segítségével igénybevett felhőszolgáltatás szolgáltatójának, annak kérésére bármikor átadhatjuk. Az adattovábbításról és a felhő szolgáltató adatvédelmi gyakorlatáról a következő honlapon található további információ: https://kvazar.cloud/partneradatok-kezelese/adattovabbitas/
f) Milyen adatfeldolgozókat veszünk igénybe? A személyes adatait az Interworks Technologies Ltd (Adószám: GB 166199964; székhely: 12 Gateway Mews, Bounds Green, N11 2UT London, United Kingdom), illetve a Microsoft Ireland Operations Limited (Székhely: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521) Microsoft 365 (korábbi nevén Office 365) szerverein tároljuk.
g) Végzünk-e automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást? Nem végzünk automatizált döntéshozatalt, sem profilalkotást.

5. Milyen jogok állnak az Érintett rendelkezésére?

Az Érintett jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatai tekintetében

 1. a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 2. a személyes adatok helyesbítését kérje;
 3. a személyes adatok törlését kérje;
 4. a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 5. tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
 6. a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatósághoz való jog), amennyiben ennek jogszabályi feltételei fennállnak;
 7. amennyiben a személyes adatokat hozzájárulás alapján kezeljük, akkor a hozzájárulást bármikor visszavonhatja;

A kérelme nyomán hozott intézkedésekről késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást elektronikusan adjuk meg kivéve, ha ezt kifejezetten másként kéri. Amennyiben a fenti időtartamon belül nem teszünk intézkedéseket a kérelme nyomán, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a Közös Adatkezelők válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére (lsd. 7. pont).

Ad a) Az Érintett hozzáférési joga

Ön jogosult arra, hogy a Közös Adatkezelőktől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint a tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Közös Adatkezelők közöltek vagy közölni fognak; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Ad b) Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá kérheti a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Ad c) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség;
 2. az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra került, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 5. a személyes adatokat az Irányadó Jogszabályok alapján törölni kell.

A személyes adatok törlését jogszerűen tagadhatjuk meg az Irányadó Jogszabályokban meghatározott esetekben, így különösen akkor, ha azok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ad d) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. a személyes adatok kezelése jogos érdek alapján kerül sor és Ön tiltakozott az adatkezelés ellen: ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a Közös Adatkezelők Önt előzetesen tájékoztatják.

Ad e) A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok további kezelésére nem kerülhet sor, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ilyen esetekben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ad f) Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben ez mások jogait és szabadságait nem sérti, Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti azt, hogy ezeket az adatokat közvetlenül továbbítsuk egy másik adatkezelő részére. Mindkét esetben az adathordozhatóság feltételei következők: egyfelől az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, másfelől az adatkezelés automatizált módon történik.

6. Kihez fordulhat a Tájékoztatóval kapcsolatos kérdéssel, vagy érintetti jogainak gyakorlása érdekében?

A Tájékoztatóval kapcsolatos bármely kérdéssel, illetve az érintetti jogainak gyakorlása érdekében a Közös Adatkezelők között létrejött megállapodás alapján kérjük, elsősorban az alábbi kapcsolattartóhoz forduljon:

[SZOLGÁLTATÁS KÖZVETÍTŐ]

Cím: […]

E-mail: […]

Telefon: […]

Web: […]

Amennyiben bármely okból Ön mégis a Kvazar.cloud Kft..-hez szeretne fordulni, úgy természetesen ezt is megteheti az alábbi elérhetőségen:

Kvazar.cloud Kft.

Cím: 1108 Budapest, Bányató utca 13.
E-mail: info@kvazar.cloud
Telefon: +36 1 880 4400
Web: kvazar.cloud

7. Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére?

Amennyiben nem ért egyet válaszunkkal vagy intézkedésünkkel, vagy úgy gondolja, hogy jogai sérelmet szenvedtek, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.

8. Tájékoztatás közös adatkezelésről

Tájékoztatjuk, hogy a Közös Adatkezelők a Szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés tekintetében közös adatkezelők. Amennyiben a közöttük létrejött megállapodással kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, kérjük, keressen minket a 6. pontban foglalt elérhetőségek bármelyikén.

9. Egyéb tudnivalók

Bizonyos időszakonként felülvizsgáljuk és módosítjuk a jelen tájékoztatót. Ebben az esetben módosított tájékoztatót közzétesszük vagy más módon eljuttatjuk Önnek.